ODA MECLİSİ

13 ayrı Meslek Komitesinden 4 yıllığına seçilen iki veya üçer kişiden oluşur. Üye sayısı 30 olup, Odamızın en yüksek karar organıdır. Meclis dört yıllığına seçilen bir başkan ve iki başkan vekili ve bir katip üye tarafından idare olunur ve ayda en az bir kez toplanır.

Odamız Meclis Başkanı Ömer AKÇELİK’tir.

ODA YÖNETİM KURULU

Oda Meclisi’nin üyeleri içinden seçilmiş 9 üyeden oluşup, odanın icra organıdır. Yönetim Kurulu adına başkan, başkan vekilleri ve sayman üye işlem yapar.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet VARLI’dır.

ODA DİSİPLİN KURULU

Odanın üyelerinden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlara, mevzuatın kendilerine yüklediği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenlere ve yetkili organlarca alınan kararlara riayet etmeyenlere verilecek disiplin ve para cezalarına ilişkin esasları düzenlemek için oda üyeleri içinden 6 üyeden oluşur.

Odamız Disiplin Kurulu Başkanı Abdullah KAYABAŞI’dır.

MESLEK KOMİTELERİ

Odamızda mevcut 13 ayrı meslek grubu bulunmaktadır. 4 yılda bir yapılan seçimlerle 5 veya 7 üyeden oluşur. Meslek komitelerimiz mesleki mevzularda görüşmelerde bulunarak, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu’na kendi mevzuları ile ilgili dilek ve önerilerde bulunurlar.