5174 Sayılı TOBB kanunun 12. Maddesi 1. Fıkrasının (ı) bendine dayanılarak isteyen meslek grupları dilekçe ile Araştırma ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğü’ne gerekli başvuruyu yapar. Belirlenecek mal ve hizmetlerin azami fiyat tarifelerinin kendi üyelerimizle ilgili olanları komitenin görüşü alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Oda Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

TOBB’ca belirlenen ölçülerde hazırlanan tarifeler ile ilgili bilgiler için Ticari İşlemler Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurulur. 

Gerekli hizmet ücreti yatırılarak belge tanzim edilir. 

Azami fiyat tarifesi talep başvuru dilekçesi için aşağıdaki belgeyi inceleyebilirsiniz.

Başvuru Dilekçesi

Ek bilgiler için aşağıdaki belgeyi inceleyebilirsiniz.

Azami Fiyat Yönetmeliği